Vision, mål og samspilsværdier

Visionen udtrykker det langsigtede mål

Christianskirken - et livstræ med mange grene der:

 • Rækker synligt ud i sognet
 • Peger opad og inspirerer til at søge Gud
 • Styrker og engagerer den enkelte og menigheden for at gøre evangeliet kendt, troet og levet

Mål

I forbindelse med budgetlægningen vedtager menighedsrådet hvert år nogle overordnede mål for de kommende år.

Målene for 2016/2017 handler om følgende ting:

 • Oplæring af menigheden - Inspiration fra kirker i England danner grundlag for dette mål. Endvidere bliver der arbejdet med en sammenhængende oplæring af menigheden fra "vugge til grav"
 • Diakoni - Diakonimedarbejderne fra Christianskirken og Menighedsplejen arbejder på forskellig vis med at engagere og inspirere de mange frivillige på området. Der bliver uddelegeret ansvar til frivillige og nye områder opdyrkes.
 • Konfirmander/teenagere - Der arrangeres flere teengudstjenester de kommende år i samarbejde med andre kirker og organisationer.
 • Unge i sognet - Der bor mange unge i sognet og mange af dem bor på kollegier. Der er allerede god kontakt til flere kollegier i sognet. Målet er at få kontakt med et nyt kollegie i 2016 og endnu et i 2017.
 • Børn - Spaghettigudstjenesterne videreudvikles i samarbejde med frivillige og der laves forsøg med en gudstjeneste for børn under hele gudstjenesten.
 • Kristendomskursus - Hvert efteråret arrangeres der grundkursus i kristendom.
 • Præsteansættelser - I 2016 skal der ansættes en eller to nye præster. Der er sat mål for at introducere dem til kirken og finde embedsboliger til dem.
 • Gudstjenester - Der følges op på spørgeskemaundersøgelsen fra 2015 for at sikre fortsat udvikling af gudstjenesterne.
 • Fællesskaber - De mange fællesskaber i kirken ønskes gjort mere synlige og et nyt voksenfællesskab ønskes etableret.

Samspilsværdier

Med udgangspunkt i Christianskirkens vision vil vi arbejde for, at kirken som fællesskab om forkyndelsen af Jesus Kristus er præget af følgende værdier:

Åbenhed

Enhver, som kommer i kontakt med kirken, skal opleve imødekommenhed og ærlighed i alle forhold.

Respekt

I mødet med medmennesket ønsker vi, at vores relationer er båret af anerkendelse og rummelighed.

Omsorg

Det skal kendes på os, at vi har fællesskab med hinanden og tager vare på den enkelte.

Engagement

Den enkelte skal støttes, udfordres og stimuleres til at virkeliggøre kirkens vision.