Persondata

Christianskirken har en databeskyttelsespolitik i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning.

 

Christianskirken bruger de på hjemmesiden indtastede eller pr. brev, e-mail, telefon eller ved personligt fremmøde oplyste personoplysninger som grundlag for planlægning af gudstjenester, arrangementer, udlejning af lokaler mv.

 

Christianskirken administrerer personregistrering I henhold til den til enhver tid gældende lov på området.

 

I forbindelse med afgivelse af personoplysninger anvendes oplysningerne til almindelig foreningsadministration, herunder tilsendelse til medlemmerne af oplysninger om arrangementer, nyhedsbreve mv.

 

Christianskirken opfatter enhver frivillig afgivelse af personoplysninger i ovennævnte forbindelse som et udtrykt samtykke til, at personoplysningerne gøres til genstand for elektronisk registrering og brug internt.

 

Christianskirken videregiver eller videresælger ikke persondata af nogen art til tredjepart ud over i de tilfælde hvor lovgivningen kræver, at data videregives til myndighederne.

 

Christianskirken benytter endvidere de afgivne oplysninger til at danne statistik. Statistikken benyttes internt til sagsbehandlingen samt til relevant offentliggørelse i årsrapporter og på kirkens hjemmeside.

 

Christianskirken opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål. Persondataoplysningerne opbevares på sikker måde og er kun tilgængelige for kirkens ansatte og menighedsråd i det omfang der er behov for oplysningerne i forbindelse med sagsbehandlingen. Når opbevaringen af personoplysningerne ikke længere har et klart og sagligt formål, slettes de på sikker måde.

 

Du kan til enhver tid få oplyst, i hvilket omfang Christianskirken behandler oplysninger om dig og til hvilke formål dine oplysninger benyttes samt gøre indsigelse mod dette. Urigtige oplysninger vil straks blive rettet. Henvendelse i den forbindelse skal rettes til: martinus@christianskirken.dk

 

Hvis du mener, at dine persondata bliver anvendt i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til Datatilsynet.